...

Regulamin Kursu Samodzielnego Księgowania

(dalej: „Regulamin Kursu”)

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin Kursu określa warunki i zasady zakupu i korzystania przez Użytkownika z Pakietu i Kursu Samodzielnego Księgowania oraz prawa i obowiązki Organizatora i Użytkownika.
2.
Akceptacja Regulaminu Kursu jest warunkiem zakupu i korzystania z Kursu.

§ 2

Definicje

1. Organizator – Organizatorem Kursu jest Izabela Czaplewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Czaplewska Wyjaśniam Finanse, ul. Pomorska 11a/42, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 5552105372.
2. Użytkownikosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca z Organizatorem Umowę.
3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Kurs – produkt cyfrowy w postaci Kursu Samodzielnego Księgowania w formie nagrania video, będący podstawową częścią Pakietu, którego twórcą i właścicielem praw jest Organizator.
6. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://wyjasniamfinanse.pl/ wraz ze sklepem internetowym i pozostałymi podstronami.
7. wFirma – oprogramowanie księgowe on-line, którego dostawcą jest Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000342082, NIP:8982167294, REGON: 021120771. 
8. Pakiet – wybrany wariant produktu prezentowany w Serwisie, zawierający Kurs i pozostałe usługi i bonusy wymienione w § ust. 3. Użytkownik może złożyć zamówienie na następujące Pakiety: Basic lub Plus.
9. Platforma – platforma do sprzedaży kursów on-line PUBLIGO, należąca do  Michał Jaworski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Better Profits Michał Jaworski, ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 665-263-01-38, na której osadzony jest Kurs.
10. Umowa – umowa o zakup Pakietu, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem w wyniku złożenia zmówienia przez Użytkownika i jego przyjęcia przez Organizatora.
11. Regulamin Sklepu – regulamin sklepu internetowego Wyjaśniam Finanse, należącego do Organizatora, osadzony w Serwisie i dostępny pod adresem https://www.wyjasniamfinanse.pl/regulamin

§ 3

Pakiety

1. Kurs stanowi materiał edukacyjny dotyczący samodzielnego prowadzenia księgowości w firmie i jest dostępny w formie nagrań video on-line (bez możliwości pobrania na urządzenie Użytkownika).
2.
Kurs składa się z 13 bloków tematycznych:

I. Konfiguracja systemu
II.
Przychody
III.
Koszty
IV.
Faktury zagraniczne
V.
Samochód
VI.
Inne środki trwałe
VII.
Kadry
VIII.
ZUS
IX.
Podatki
X.
Wyliczenie PIT (moduł dostępny w lutym 2023 na aktualnych formularzach do rozliczania PIT)
XI.
Kontrole podatkowe
XII.
Proces zamknięcia miesiąca
XIII.
Rejestracja do VAT i inne zmiany w CEIDG

3. Użytkownik ma możliwość wyboru spośród trzech dostępnych Pakietów. Pakiety zawierają:

Pakiet BASIC

Pakiet PLUS

 

Dostęp do kursu video na rok

Dostęp do kursu video na rok

 

 

45-minutowa konsultacja z Izą do wykorzystania przez pół roku (cena regularna konsultacji 307,50 zł)

 

  • warsztat podatkowy o tym, jaką formę opodatkowania wybrać na rok 2024
  •  
 

 

 

 

  • BONUS: 
  • webinar o błędach w księgowaniu,
  •  
 

 

 

4. Kurs dostępny jest dla Użytkownika przez 365 dni od zawarcia Umowy.
5. Kurs osadzony jest na Platformie, której regulamin dostępny jest tutaj: https://publigo.pl/regulamin-publigo-v20220606.pdf 

§ 4

Złożenie zamówienia i zawarcie Umowy

1. Zakup Pakietu jest możliwy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, do czasu wycofania ze sprzedaży.
2.
Do zakupu Pakietu dochodzi za pośrednictwem Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu, z poniższymi zastrzeżeniami.
3.
Aby kupić Pakiet, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności w Serwisie:

a. dodać wybrany Pakiet do koszyka, klikając w przycisk „KUPUJĘ KURS”, „DODAJ DO KOSZYKA” lub tożsamy,
b. 
przejść do koszyka,
c.
z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,
d.
wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,
e.
zaakceptować Regulamin Sklepu i Regulamin Kursu – akceptacja Regulaminów jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
f.
kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”

4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Krajowy Integrator Płatności S.A..
6. Dostępne formy płatności:

      a. Karty płatnicze:
         I.
Visa
         II.
Visa Electron
         III.
Mastercard
         IV.
MasterCard Electronic
         V. Maestro

7. Płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
8.
Po dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie z powrotem przekierowany na stronę Serwisu.
9. Kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę” stanowi oświadczenie Użytkownika o woli zawarcia Umowy z Organizatorem i zobowiązuje Użytkownika do zapłaty wskazanej w koszyku ceny.
10. Organizator potwierdza otrzymanie zamówienia, jego przyjęcie do realizacji oraz zrealizowanie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w formularzu zamówienia.
11. Zawarcie Umowy następuje po skutecznym złożeniu przez Użytkownika zamówienia i jego opłaceniu, z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości zawierającej informację o zrealizowaniu zamówienia.
12. Użytkownik zawierający Umowę otrzymuje także drogą elektroniczną, na adres wskazany w zamówieniu, dane dostępowe do Kursu.
13. Zawarte w Serwisie informacje i propozycje cenowe dotyczące Pakietów nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

§ 5

Warunki korzystania z kursu

1. Organizator tworzy dla Użytkownika, z którym zawarł umowę konto na Platformie.
2.
Warunkiem korzystania z Kursu jest zawarcie Umowy i zalogowanie do konta utworzonego dla Użytkownika na Platformie, na której osadzony jest Kurs, za pomocą danych dostępowych, otrzymanych od Organizatora.
3.
Użytkownik może korzystać z Kursu wyłącznie na własne potrzeby.
4.
Udostępnienie Kursu oraz pozostałych elementów Pakietu, stanowiących produkty cyfrowe, następuje po zawarciu Umowy.
5.
Dane dostępowe do Kursu przekazywane są Użytkownikowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu. Użytkownik otrzymuje login i hasło, które powinien zmienić po pierwszym zalogowaniu.
6.
Dostawcami niektórych funkcjonalności niezbędnych do prawidłowego korzystania z Pakietu są podmioty trzecie, niezależne od Organizatora. Organizator dobiera podmioty, z którymi współpracuje z najwyższą starannością, jednak ze względu na charakter usług świadczonych przez te podmioty, usługi te mogą podlegać czasowym ograniczeniom lub awariom, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe.

§ 6

Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z Kursu przez Klienta konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

   a. posiadanie urządzenia elektronicznego z zainstalowanym dowolnym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem służącym do przeglądania stron internetowych;
   b. posiadanie dostępu do Internetu gwarantującego dostęp do Kursu podczas korzystania z niego; 
   c. posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.

2. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z Kursu, zalecane jest zaopatrzenie urządzenia elektronicznego Użytkownika w aktualną wersję programu antywirusowego.
3.
W toku korzystania z Kursu zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Kursu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§ 7

Zobowiązania Organizatora

1. Organizator zobowiązany jest zapewnić Użytkownikowi dostęp do Kursu przez czas trwania umowy, tj. 365 dni od zawarcia Umowy,  zastrzeżeniem § 6 ust. 6.
2.
W razie jakichkolwiek przerw w dostępie do Kursu, zgłoszonych przez Użytkownika, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin podjąć niezbędne, dostępne mu czynności, w celu przywrócenia Użytkownikowi dostępu.
3.
Organizator nie gwarantuje osiągnięcia przez Użytkownika konkretnych rezultatów w związku z zakupem i korzystaniem z Kursu. Organizator dołożył wszelkiej staranności, by zagadnienia, których dotyczy Kurs, przedstawione zostały w sposób kompleksowy i zrozumiały, jednak nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięte przez Użytkownika rezultaty.

§ 8

Zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Kursu oraz Regulaminem Sklepu przed złożeniem zamówienia w Serwisie, oraz akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania podczas korzystania z Kursu.
2.
Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności, nie ma jednak takiego obowiązku. W przypadku wprowadzenia niepoprawnych danych, Organizator ma prawo do nieprzyjęcia oferty Użytkownika.
3.
Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia przemyślanej decyzji zakupowej, z uwagi na treść § 11.

§ 9

Prawo autorskie i treść licencji

1. Organizator poucza niniejszym Użytkownika, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawa autorskie do niego przysługują Organizatorowi. Prawa autorskie do zdjęć i programów księgowych prezentowanych w kursie, należą do podmiotów trzecich.
2.
Organizator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Kursu do celów własnych oraz związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością. Oznacza to, że Użytkownik może korzystać z Kursu dla własnych potrzeb i w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, działalności nierejestrowanej lub działalności zawodowej, ale nie może udostępniać Kursu osobom trzecim odpłatnie, ani nieodpłatnie, udzielać sublicencji, ani wykorzystywać Kursu, a także jego części/elementów do przygotowywania podobnych treści dla innych podmiotów, w szczególności do przygotowania na podstawie Kursu własnego kursu/innego produktu o podobnej tematyce, celem sprzedaży.
3.
Niedozwolone jest naruszanie praw autorskich Organizatora oraz właścicieli praw autorskich do pozostałych utworów prezentowanych w Kursie, w szczególności kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie Kursu lub jego części bez zgody Organizatora. Zachowanie takie stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Organizatorowi lub podmiotom trzecim i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Kursu.
5.
Użytkownik może odtwarzać Kurs na Platformie dowolną ilość razy w czasie trwania dostępu do Kursu na potrzeby własne i własnej działalności (zakres eksploatacji).
6.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają, ani nie ograniczają możliwości Organizatora ochrony swoich praw na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 10

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Prawo odstąpienia od umowy od Umowy zakupu Pakietu i Kursu, który nie jest zapisany na nośniku cyfrowym, zawartej na odległość, nie przysługuje Użytkownikowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli dostęp do Pakietu i Kursu rozpoczął się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, po uprzednim poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2.
W pozostałych przypadkach, Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł z Organizatorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3.
Odstąpienie od Umowy następuje przez poinformowanie Organizatora o chęci skorzystania z możliwości odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu Kursu.
4.
Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłać informację, o której mowa w pkt 4., przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
5.
Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Organizator zwraca wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu, w jaki dokonano zapłaty.
7.
W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

§ 11

Odpowiedzialność za wady

1. Organizator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi produkt elektroniczny wolny od wad.
2.
Organizator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
W przypadku zawarcia Umowy pomiędzy przedsiębiorcami, przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne zostają wyłączone.
4.
Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Organizatora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5.
Użytkownik powinien kontaktować się z Organizatorem, wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@wyjasniamfinanse.pl.
6.
Organizator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 12

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Organizator, w ramach Serwisu, na podstawie zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną, umożliwiające złożenie Zamówienia w celu  zawarcia Umowy.
2.
Organizator zapewnia środki ochrony danych Użytkownika odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
3.
Organizator podejmuje starania by Serwis działał prawidłowo. O nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu, Użytkownik powinien zawiadomić Organizatora, wysyłając wiadomość e-mail na adres  sklep@wyjasniamfinanse.pl.
4.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@wyjasniamfinanse.pl.W reklamacji należy podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie do 30 dni od jej otrzymania, o czym zostaniesz poinformowana na adres e-mail.

§ 13

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Organizator. Dane Administratora zostały wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu Kursu.
2.
Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
3.
Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.wyjasniamfinanse.pl/polityka-prywatnosci-2/

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Organizator wyraża zgodę na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć w związku z zawartymi Umowami.
2.
Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy http://polubowne.uokik.gov.pl
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Organizatorem,
c.
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Użytkownik, będący Konsumentem
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;  
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr, służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w razie istotnej potrzeby, takiej jak zmiany prawne, technologiczne lub biznesowe. Każdy kolejny Regulamin oznaczony jest datą początkową jego obowiązywania. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany ceny Kursu, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmian.
3.
Prawem właściwym w sprawach związanych z Serwisem i zawieraniem Umów jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy odpowiednich ustaw, w tym: kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.
W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentek oraz Przedsiębiorczyń na prawach konsumentów, w przypadku których zastosowanie ma właściwość sądu na zasadach ogólnych.